หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการ

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงแรงงาน

สภาวิศวกร

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สภาวิชาชีพบัญชี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงพลังงาน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สภาการพยาบาล

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สภาสถาปนิก

สภาเภสัชกรรม

ทันตแพทยสภา

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงกลาโหม

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สภากายภาพบำบัด

แพทยสภา

กรุงเทพมหานคร

สภาทนายความ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

สภาเทคนิคการแพทย์