การจำแนกสาขาบริการ 12 สาขาของ WTO การจำแนกสาขาบริการ 12 สาขาของ WTO

wto

การจำแนกสาขาบริการตามเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (WTO)

WTO ได้จัดทำเอกสาร MTN.GNS/W/120 ขึ้นเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการเจรจาการค้าบริการ ซึ่งได้จำแนกประเภทของบริการไว้ 12 สาขา โดยอิงจากการจำแนกประเภทของ UN Central Product Classification (CPC) บริการทั้ง 12 สาขาดังกล่าว ได้แก่

(1) บริการด้านธุรกิจ (Business Services) เช่น บริการวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ โฆษณา ค้นคว้าวิจัย และอื่นๆ

(2) บริการด้านสื่อสารคมนาคม (Communication Services) เช่น บริการไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ โทรคมนาคม โสตทัศน์

(3) บริการด้านการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง (Construction and Related Engineering Services) เช่น บริการงานก่อสร้างด้านอาคารและการติดตั้ง

(4) บริการด้านการจัดจำหน่าย (Distribution Services) เช่น บริการค้าส่งค้าปลีก ตัวแทนจำหน่าย ธุรกิจแฟรนไชส์

(5) บริการด้านการศึกษา (Education Services) เช่น การศึกษาระดับอนุบาลประถม อาชีวะ มัธยม จนถึงมหาวิทยาลัย การศึกษาผู้ใหญ่ รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้น

(6) บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) เช่น บริการกำจัดมลภาวะประเภทต่าง ๆ รวมทั้งด้านสุขาภิบาล

(7) บริการด้านการเงิน (Financial Services) เช่น บริการด้านประกันภัย การธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ และการเงินอื่นๆ

(8) บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและบริการทางสังคม (Health Related and Social Services) เช่น โรงพยาบาล สถานพักฟื้น ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์

(9) บริการด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว (Tourism and Travel Related Services) เช่น โรงแรม ภัตตาคาร บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์

(10) บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา (Recreational, Cultural and Sporting Services) เช่น ธุรกิจบันเทิง ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์

(11) บริการด้านการขนส่ง (Transport Services) เช่น การขนส่งทางบก เรือ อากาศ ทางท่อ

(12) บริการด้านอื่น ๆ (Other Services not Included Elsewhere) ที่ไม่จัดอยู่ในบริการ 11 ประเภทข้างต้น