หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ