หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงแรงงาน