มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี


ในกรณีที่ไม่ทราบพิกัดศุลกากร คลิกที่นี่


หมวด รายการ
H9 มาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าอื่นๆ 3
I9 มาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้าอื่นๆ 3
J9 ข้อจำกัดเกี่ยวกับการจำหน่ายกรณีอื่นๆ 15
L2 การควบคุมราคา 6
N มาตรการ กฎหมาย ข้อกำหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 9
O กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 69
P1 ใบอนุญาตการส่งออก โควตาการส่งออก มาตรการห้ามส่งออก และข้อจำกัดด้านปริมาณในการส่งออก 68
P11 มาตรการห้ามส่งออก 2
P12 มาตรการโควตาเพื่อการส่งออก 1
P21 State-trading enterprises, for exporting 2
P33 การอนุญาตหรือระเบียบการส่งออก 2
P4 มาตรการเกี่ยวกับการส่งออกต่อไปยังประเทศที่สาม 1
P5 มาตรการในการเก็บภาษีสำหรับสินค้าที่จะทำการส่งออกในประเทศส่งออก 1
P6 มาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคของสินค้าส่งออก 125
P7 มาตรการการอุดหนุนการส่งออก 5
P9 มาตรการด้านการส่งออกอื่นๆ 123