มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี


ในกรณีที่ไม่ทราบพิกัดศุลกากร คลิกที่นี่


หมวด รายการ
D2 มาตรการตอบโต้การอุดหนุน 1
D3 มาตรการปกป้อง 1
E112 การออกใบอนุญาตที่มีเงื่อนไขเฉพาะ 1
E129 การออกใบอนุญาตด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจอื่นๆ 2
E316 การห้ามการนำเข้าสินค้าที่ไม่ใช่สินค้ามือหนึ่ง 1
E323 การห้ามการนำเข้าด้วยเหตุผลการการปกป้องสิ่งแวดล้อม 1
E324 การห้ามการนำเข้าด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง 1
E6 มาตรการโควตาภาษี 13
E61 มาตรการโควตาภาษีจากข้อตกลง WTO 1
F1 การกำหนดราคานำเข้าขั้นต่ำ และราคาอ้างอิง สำหรับสินค้านำเข้า 1
F3 มาตรการเกี่ยวกับอากรค่าธรรมเนียมต่างๆ 2
F32 มาตรการอัตราอากรการนำเข้า 1
F4 มาตรการเกี่ยวกับการกำหนดอากรศุลกากร 68
F6 ภาษีหรืออากรที่เรียกเก็บเพิ่มเติมสำหรับการให้บริการโดยหน่วยงานของรัฐ 30
F61 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบทางศุลกากร การดำเนินการทางศุลกากร หรือการให้บริการทางศุลกากร 1
F7 ภาษีหรืออากรภายในประเทศที่เก็บกับสินค้านำเข้า 152
F8 การกำหนดราคาสินค้าซึ่งประเมินโดยศุลกากร เพื่อการเก็บภาษีอากรสินค้านำเข้า 9
F9 อื่นๆ 14
H มาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้า 1
H1 มาตรการที่ให้สิทธิในการนำเข้าแก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 2