มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี


ในกรณีที่ไม่ทราบพิกัดศุลกากร คลิกที่นี่


หมวด รายการ
B22 ข้อจำกัดการใช้สารบางประเภท 6
B3 ข้อบังคับด้านการติดฉลากสินค้า การประทับตราสินค้า และการบรรจุภัณฑ์สินค้า 3
B31 มาตรการที่เกี่ยวกับการติดฉลาก 22
B32 มาตรการเกี่ยวกับการระบุข้อมูลสำหรับการขนส่งสินค้า 11
B33 มาตรการเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ และวัสดุภัณฑ์ 13
B41 ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 2
B42 มาตรการเกี่ยวกับวิธีการขนส่งหรือเก็บรักษาสินค้า 15
B49 ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต และกระบวนการหลังการผลิตอื่นๆ 15
B6 มาตรการที่ระบุคุณสมบัติของสินค้า 120
B7 มาตรการที่กำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะของสินค้า 168
B8 การตรวจสอบและการรับรองตามความตกลงว่าด้วยอุปสรรคเทคนิคทางการค้า 3
B82 ข้อกำหนดด้านการทดสอบสินค้า 1
B83 ข้อกำหนดด้านใบรับรองสินค้า 3
B84 ข้อกำหนดด้านการตรวจสอบสินค้า 1
B89 ข้อกำหนดด้านการตรวจสอบและการรับรองตามความตกลงว่าด้วยอุปสรรคเทคนิคทางการค้าอื่นๆ 1
B9 มาตรการตามความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคทางการค้าอื่นๆ 30
C1 มาตรการบังคับเกี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณ และราคา ของสินค้าก่อนสินค้าการส่งออกจากประเทศผู้ส่งออก 2
C3 ข้อบังคับสำหรับการนำเข้าสินค้าบางชนิด โดยจะต้องผ่าน ณ ด่านนำเข้าเฉพาะ 7
C9 การตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออก และพิธีการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 19
D1 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับสินค้าบางรายการ 1