มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี


ในกรณีที่ไม่ทราบพิกัดศุลกากร คลิกที่นี่


หมวด รายการ
A59 ข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับการกำจัดแมลงศัตรูพืชและสัตว์ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ก่อให้เกิดโรค 14
A6 ข้อกำหนดอื่น ในกระบวนการผลิตและหลังการผลิต 4
A61 กระบวนการเพาะปลูกพืช 9
A62 กระบวนการเลี้ยงสัตว์และจับสัตว์ 2
A63 กระบวนการผลิตอาหารคนและอาหารสัตว์ 2
A64 สภาพการเก็บรักษาและการขนส่ง 53
A69 ข้อกำหนดอื่นๆ ในกระบวนการผลิตและหลังการผลิต 22
A8 การตรวจสอบและรับรองด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 3
A81 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสินค้า 2
A82 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทดสอบสินค้า 20
A83 ข้อกำหนดเกี่ยวกับใบรับรองการตรวจสอบ 65
A84 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบ 39
A85 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับ 29
A86 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักกันพืชหรือสัตว์ 4
A89 การตรวจสอบและรับรองด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอื่นๆ 2
A9 มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอื่นๆ 26
B11 มาตรการห้ามนำเข้าด้วยเหตุผลทางด้านเทคนิค 12
B14 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตด้วยเหตุผลทางด้านเทคนิค 159
B15 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนของผู้นำเข้าด้วยเหตุผลทางด้านเทคนิค 36
B19 การห้ามนำเข้า หรือจำกัดการนำเข้า ด้วยวัตถุประสงค์ว่าด้วยความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 1