รายชื่อผู้ประกอบการค้า รายชื่อผู้ประกอบการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่สำคัญในการจดทะเบียน กำกับดูแลและบริการข้อมูล
ธุรกิจให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส พัฒนาส่งเสริมธุรกิจ
ด้านการบริหารจัดการ การตลาดให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนและ มีการบริหารจัดการที่ดี

ท่านสามารถตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจได้ ที่นี่

กรมศุลกากร มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีศุลกากรขาเข้า-ขาออก และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการส่งออก โดย
มาตรการทางภาษีอากร และการให้บริการแก่ผู้นำเข้าและส่งออก เพื่อส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ให้สามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้นำของเข้า - ผู้ส่งของออกได้ ที่นี่
และตัวแทนออกของได้ ที่นี่