วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการอำนวยความสะดวกทางการค้า วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการอำนวยความสะดวกทางการค้า

Department of Business Development

การอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO)

  • ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement : TFA)
Department of Business Development

การอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้กรอบอาเซียน

  • ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วนตนเองโดยผู้ส่งออก (Self-Certification)
  • ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (ASEAN Single Window)
  • มาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อลดต้นทุนทางธุรกรรม

    การวินิจฉัยราคาล่วงหน้า

    การวินิจฉัยถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้า

    การจำแนกประเภทพิกัดศุลกากรล่วงหน้า

Department of Business Development

อนุสัญญาต่างๆ หรือกฎหมายกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางการค้า