หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)