ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลังข้อมูลทางการค้าของไทย” แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการค้าสินค้า  การค้าบริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของไทย รวมทั้งความตกลงเปิดเสรีทางการค้าและสิทธิพิเศษการค้าระหว่างประเทศ และข้อมูลด้านกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐของไทยที่เกี่ยวกับการค้าในเรื่องดังกล่าว ที่จะอำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

ความเป็นมา

ภายใต้พิมพ์เขียวเพื่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Blueprint ประเทศสมาชิกอาเซียนมีมติร่วมกันในการดำเนินการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการของอาเซียน ที่จะดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนในภูมิภาคได้อย่างคล่องตัว กฎเกณฑ์ชัดเจน โปร่งใสและเข้าถึงได้ง่าย และส่งเสริมการรวมกลุ่มกันเป็นตลาดเดียวภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น อาเซียนจึงระบุไว้เป็นข้อผูกพันร่วมกันภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) ให้จัดทำ “คลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียน” (ASEAN Trade Repository) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล ณ จุดเดียว ที่รวบรวมมาตรการทางการค้าและกฎระเบียบของประเทศสมาชิกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าให้กับผู้ประกอบการ เข้าถึงแหล่งข้อมูลนี้ได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ในปี 2555 ที่ประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน มีมติเห็นชอบร่วมกันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจัดทำ “คลังข้อมูลทางการค้าในระดับประเทศ” เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของประเทศก่อน และเชื่อมโยงคลังข้อมูลทางการค้าทั้ง 10 ประเทศเข้าด้วยกันเป็นคลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียน ภายในปี 2558

ในส่วนของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 เห็นชอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้ง “คลังข้อมูลทางการค้าของไทย” และให้หน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางการค้า และกฎระเบียบทางการค้าต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อให้คลังข้อมูลทางการค้าของไทยมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และเกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจการค้า

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เห็นว่าคลังข้อมูลการค้า เป็นคลังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ในการเข้าถึงกฎระเบียบและข้อมูลทางการค้า ในปี 2560 จึงขยายโครงการคลังข้อมูลการค้าสินค้าออกไปให้ครอบคลุมการค้าบริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในการเปิดเสรีทางการค้าและกฎระเบียบของไทย

คลังข้อมูลทางการค้าของไทย หรือ Thailand NTR ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่

      1. ข้อมูลการค้าสินค้า  ​​​​​

      2. ข้อมูลการค้าบริการ

       3. ข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ thailandntr@dtn.go.th